Pastoraal werk

Predikant
De zorg voor de voortgang van het Evangelie van Jezus Christus ligt bij de predikant. Bij uitstek gebeurt dat in de wekelijkse erediensten. Er worden op zondag erediensten gehouden (zie hiervoor het rooster van kerkdiensten, elders op deze website). Naast de verkondiging van het Evangelie brengt de predikant ook pastorale bezoeken aan mensen die zich in crisis situaties bevinden (ziekte, overlijden e.d.). Indien zijn werkzaamheden het toelaten bezoekt hij ook de overige gemeenteleden.

Wijkouderlingen
Alle ouderlingen dragen zorg voor: Het ambtelijk vertegenwoordigd zijn bij kerkdiensten en het daarvoor verantwoording dragen. De wijkouderlingen zijn verantwoordelijk voor het pastoraal ondersteunen van gemeenteleden die daaraan behoefte hebben, buiten het werkgebied van de predikant. Echter wel in samenwerking met hem. Verder doen zij wat hun hand vindt om te doen in moeilijke situaties als ziekte, echtscheiding e.d. De wekelijkse bloemengroet uit de kerk wordt in de regel door een wijkouderling bezorgd bij iemand die ziek is of moeilijkheden heeft.
Iedere wijkouderling heeft een wijk. Omdat er een aantal vacatures binnen het team zijn hebben sommige ouderlingen twee wijken. Bovendien heeft het team een jeugdouderling en een ouderling voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Ook zijn er twee pastoraal medewerkers actief in enkele wijken. In de afbeelding hieronder staat de wijkindeling van het dorp aangegeven. Iedere kleur geeft een wijk aan van ongeveer 75 pastorale eenheden.

Jeugdouderling
De jeugdouderling draagt zorg voor het zoveel mogelijk betrekken van jongeren bij de activiteiten en samenkomsten van de gemeente. De jeugdouderling geeft leiding aan de groep leidsters van de kindernevendiensten. Hij/zij is voorzitter van de jongerendienstcommissie. Deze commissie heeft als taak het voorbereiden en mede gestalte geven van jongerendiensten, c.q. gezinsdiensten.

Ouderling voor de 80+ leeftijd
De opdracht van deze ouderling bestaat erin, ouderen van 80 jaar en ouder pastorale ondersteuning te geven. Ook het bezoekwerk van gemeenteleden in verpleeg- en rusthuizen behoort tot zijn werkterrein. Elke laatste donderdag van de maand houdt hij voor geïnteresseerden in het wozoco ‘de Kreek’ een maandsluiting. Enkele vrijwilligers helpen hem daarbij.

Bezoekmedewerksters
Om de ouderlingen te helpen in hun taak zijn ook bezoekmedewerksters in onze gemeente actief. Zij brengen, binnen hun wijk, bezoeken aan mensen die regelmatig contact met de kerk op prijs stellen en graag onderhoudende gesprekken voeren. Ze doen dit met een regelmaat van ongeveer vier bezoeken per adres per jaar.

Gesprekskringen
Het werk van gesprekskringen valt onder verantwoordelijkheid van het pastoraal team. Momenteel zijn er drie kringen. Elke kring heeft zijn/haar vaste gespreksleider/ster. We volgen bij het kringenwerk momenteel de methode van de St. Evangelisch Werkverband. Daarbij wordt gewerkt met zgn. Gemeente Groei Groepen. Groepen van ongeveer maximaal 10 personen, die eenmaal per maand bij iemand van de groep in de huiskamer bijeenkomen. Wie meer wil weten over de gevolgde methode raden we aan om de website http://www.ewv.nl/ te raadplegen.
Naast deze kringen kennen we ook een Bijbelgespreksgroep. Het accent bij deze gespreksgroep ligt meer op kennisoverdracht van de gespreksleider met de kringleden. Elke maand wordt er een bepaald Bijbelgedeelte besproken op een interactieve manier.

Catechisatie
De catechisanten zijn verdeeld in drie groepen. Er wordt catechisatie gegeven voor jongeren in de leeftijd van 12 – 17 jaar in twee groepen. Deze catechisatie wordt gegeven door de predikant uit Zoutelande. Eventuele belijdeniscatechisatie wordt gegeven door de predikant. Degenen die meer informatie wensen over het catechisatiewerk kunnen doorlinken naar jeugdouderling@zeelandnet.nl