Wat doen wij ?

Waar staan wij voor? De Protestantse Gemeente te Westkapelle is ontstaan uit een vereniging tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Westkapelle. Deze vereniging is aangegaan op 1 maart 2007. De basis van de Protestantse Gemeente te Westkapelle is:

  • het geloof in God, onze Schepper, die zich laat kennen in zijn Woord, de Bijbel. De Bijbel is de leidraad voor ons denken en handelen.

  • Jezus Christus, zijn Zoon, die ons een leven naar Gods beeld voorleefde en die, verlossing en bevrijding aanbiedt.

  • Heilige Geest, die ons leidt en draagt in het leven van alledag, ons inspiratie en elan geeft om de Blijde Boodschap in woord en daad uit te dragen.

Onze gemeente is er één die nog sterk hecht aan de wekelijkse eredienst met een vaste liturgie. Wij houden op zondagmorgen en op elke eerste zondagavond van de maand een kerkdienst. Met nieuwe vormen van geloofsbeleving wordt geëxperimenteerd, het meest in de  jongerendienst die een aantal keren op zondagmorgen gehouden wordt.

Het accent ligt bij ons toch voornamelijk op het “samen de goede boodschap vieren” en “het Woord van God uitgelegd krijgen”. De zondagse erediensten (vooral de morgendienst) en de preek staan dus heel centraal. Voor de kinderen in de basisschool leeftijd wordt een kindernevendienst gehouden. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen jongere en wat oudere kinderen die elk hun eigen juf hebben.Wij zijn ook een gemeente waar op pastoraal gebied een grote groep mensen werkzaam is in het “omzien naar elkaar”. Op pastoraal en diaconaal gebied is er een aantal werkgroepen actief in de gemeente. Onze gemeente blijft een hechte band onderhouden met gemeenteleden die vanwege hun leeftijdsbeperkingen in een verpleeg- of verzorgingstehuis moeten worden opgenomen. Voor klussen aan de kerkelijke gebouwen kunnen kerkrentmeesters vaak een beroep doen op vrijwilligers. Mensen verbinden zich echter niet graag voor een langdurige periode van werken voor de kerk. Evenals in andere gemeenten is er daarom ook in onze gemeente een chronisch tekort aan ambtsdragers, vooral ouderlingen en diakenen zijn moeilijk te krijgen. Binnen onze gemeente zijn een tweetal Gemeente Groei Groepen, een zgn. 18+ groep en een Bijbelgespreksgroep actief. Voor de jeugd van 12 jaar en ouder wordt maandelijks een “Solid Friends” – avond gehouden. Over het algemeen hebben we niet te klagen over de belangstelling voor het bijwonen van deze activiteiten. De Protestantse Gemeente van Westkapelle is een open, zoekende en lerende gemeenschap waarin ruimte geboden wordt voor dialoog en communicatie. Onze gemeenschap telt een flink aantal trouwe kerkgangers waarvan een deel in meer of mindere mate betrokken is bij het kerkenwerk vooral via werkgroepen. Daarnaast telt zij ook een grote groep “randkerkelijken” die toch een zekere mate van affiniteit met de gemeente bezit en vaak op zondagmorgen naar een kerkdienst kijkt of via zingen op de televisie meeleeft in het geloof. De drempel van het kerkgebouw is echter te hoog, of men komt er niet toe om naar de kerk te gaan omdat “de mensen” dan wel iets zullen zeggen. In het bezoekwerk worden deze mensen niet vergeten. We gaan als kerkenraadsleden en/of werkgroepleden met hen net zo goed het gesprek over geloven aan als met meelevende gemeenteleden. Vaak tot lering van beiden.