Kerkbeheer

Het college van kerkrentmeesters maakt deel uit van de kerkenraad en houdt zich in hoofdzaak bezig met onderstaande werkzaamheden. Het college bestaat uit minimaal drie leden. Deze worden in het ambt bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Tot het college mogen ook kerkrentmeesters toetreden, die geen deel uitmaken van de kerkenraad. Deze kunnen door hun deskundigheid het college van kerkrentmeesters op verschillende terreinen ondersteunen. De financiële administratie wordt door een boekhouder, die geen deel uitmaakt van het college, vrijwillig verzorgd.

Geldwerving
Hoofdtaak van kerkrentmeesters is gelden te werven en te beheren. Met behulpvan het landelijke ledenadministratiesysteem LRP (leden registratiesysteem protestantse kerk) wordt jaarlijks mee gedaan aan de actie voor het inzamelen van de vrijwillige bijdragen,‘Kerkbalans’ genaamd. Het dorp wordt opgesplitst in wijken en voor elke wijk wordt een vrijwilliger/ster gezocht om de benodigde papieren te brengen en op te halen. Het verzorgen van de collectes voor de doelen van de kerkrentmeesters. Deze worden maandelijks in ‘Het Baken’ omschreven ter toelichting. Het in stand houden van een groep vrijwilligers die het zgn. ‘verjaardagsfonds’ verzorgen. De opbrengst van de verjaardagsbusjes gaat naar een, voor de groep die zich daarvoor inzet, zichtbaar of tastbaar doel in onze kerk of de bijbehorende gebouwen.

Financieel beheer
Tot het financiële beheer behoort de verhuur van:
• “Bij de koster” aan de Markt; de zalen worden zowel aan vaste huurders, zoals de Ouderensoos, en een aantal verenigingen verhuurd, als aan incidentele huurders voor bijvoorbeeld familie- of andere bijeenkomsten.
• Kerk Moria. Incidenteel wordt deze gebruikt voor bijvoorbeeld concerten.

Verder worden inspanningen verricht voor het rentedragend maken van het kapitaal, voor reserveringen voor het onderhoud van de gebouwen, voor subsidies: toren (uurwerk), voor het uitgeven van collectebonnen, het verpachten van akkerland en tenslotte voor de opmaak van de begroting en jaarrekening.

Personele zaken en predikantsplaats en vrijwilligers 
Het in stand houden van de predikantsplaats, dat wil zeggen de financiële en de huisvestingszaken. Het organiseren dat de vrijwilligers hun werk kunnen doen. Vrijwilligers zijn o.a. organisten, de kosters, de leden van het Beam team, de kerk hulpverleners de leiding van de kindernevendienst en crèche.

De kerkrentmeesters zorgen ervoor, dat er elke zondagmorgen een kerkdienst kan worden gehouden.

De voorganger kan de eigen predikant zijn, maar ook een gastvoorganger. Ook zorgt het college er voor dat er een eredienst plaatsvindt op Biddag, Dankdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, Kerstavond, 1e Kerstdag en Oudejaarsdag en eventueel andere door de kerkenraad aan te wijzen dagen. Er moet in worden voorzien dat er tijdens deze erediensten een organist het orgel bespeelt en/of dat de gemeentezang door een groep andere muzikanten begeleid wordt.

Beheer gebouwen en inventaris
Het beheren en in goede staat houden van de kerkelijke gebouwen en met de inventaris. Het betreft de volgende gebouwen:
• Bellinkstraat, pastorie;
• Smidstraat, kosterswoning;
• Markt, Moria kerkgebouw en “Bij de koster”.
Tot de kerkelijke gebouwen behoren de centrale verwarmingsinstallaties, de orgels, het kerkmeubilair, de geluidsinstallaties en andere kleinere inventaris. Ook de uitgifte en instandhouding van de kerktelefoon en kerktelevisie behoort tot dit beheer, evenals het afsluiten c.q. up to date houden van verzekeringen.