Heilig Avondmaal

Avondmaalsdienst

In Lukas 22 spreekt Jezus over het avondmaal en verwoordt daarbij Zijn verlangen naar een gemeenschappelijke maaltijd. De maaltijden in de bijbel zijn belangrijk en bieden de gelegenheid elkaar te ontmoeten, herinneringen op te halen en vooruit te kijken. Samen eten creëert vertrouwen om te delen en te ontvangen. De kerk verstaat in gehoorzaamheid aan Christus Zijn wens dit met ons te doen. Het avondmaal is een opdracht en deelname is een voorrecht.

 

Geloofsontwikkeling

Met het avondmaal en de voorbereiding daarop wordt ons de gelegenheid geboden ons geloof te versterken en te verdiepen. Deelname aan het avondmaal maakt een voornemen zichtbaar om te groeien waarbij brood en beker de tekenen zijn dat we de bouwstoffen voor die groei van Christus ontvangen. Avondmaal veronderstelt een voortgaand groeiproces, de start daarvan ligt bij de catechese en de eerste kennismaking met de inhoud van het geloof. De daadwerkelijke deelname aan het avondmaal vraagt om een zekere mate van bewustzijn om de diepgang en zegen ervan te verstaan. Geloofsontwikkeling is uniek en heeft alles te maken met hart en ziel; daarin bevragen we elkaar en leren we van elkaar.

 

Aanhaken

We worden uitgenodigd aan te haken bij die geloofsontwikkeling. Aan de tafel wordt iets zichtbaar van het lichaam van Christus waarvan wij de leden zijn en Hij het hoofd. Door aan te haken bij die gemeenschap wagen we ons in de kwetsbare positie waarin we ondergeschikt zijn aan de Heer. Maar Brood en Wijn toont ons dat wij volkomen veilig mogen zijn onder Zijn hoede want Hij heeft Zichzelf gegeven om ons te beschermen. Daarmee ontvangen wij aan de tafel - in geloof - vergeving, verzoening en de volle verzekering van Zijn Koninkrijk. Het avondmaal viert daarmee het nieuwe leven in Christus.
PKN

De bediening van het Heilig Avondmaal vindt plaats binnen de Protestantse Gemeente van Westkapelle binnen het geheel van de Protestantse Kerk in Nederland. Het avondmaal is net als de doop een sacrament en is een ambtelijke bediening van de predikant onder verantwoording van de kerkenraad. De kerkenraad ziet erop toe dat het avondmaal waardig en inhoudsvol wordt beleefd en alle onderdelen ervan serieus worden genomen. Naast het pastorale element erkent de kerk namelijk ook het diaconale aspect. De diakenen hebben de verantwoordelijkheid de kwetsbaren en armen de plaats te geven die hen toekomt en te voorzien in alles wat zij nodig hebben. Het diaconaal besef leert ons dat wij aan de tafel elkaars gelijken zijn.

 

Hoe verder

Het avondmaal is niet een “onderonsje” van enkele ijverige kerkgangers. Het sacrament is immers slechts een onderdeel van de dienst waarin de prediking van het Evangelie centraal staat. In elke dienst wordt de gehele gemeente opgewekt, aangespoord, bemoedigd en verblijd; dat is rond het avondmaal niet anders. In de persoonlijk keuzes die rond het avondmaal worden gemaakt sluiten we elkaar niet uit maar zijn en blijven we liefdevol op elkaar betrokken.