Geldzaken

De Protestantse Gemeente te Westkapelle en de diaconie krijgen geld van kerkleden via collectes, giften, acties (zoals Kerkbalans), maar ook via legaten en nalatenschappen, stichtingen en belegd vermogen en uit verhuur van (delen van) de kerk en/of zalen.

Zo betalen kerk en diaconie de pastorale zorg, kerkdiensten, projecten, activiteiten en gebouwen en al de medewerkers: dominees, koster, organisten. Voor speciale projecten doen kerk en diaconie ook een beroep op fondsen.

Geldwerving 

De kerk houdt regelmatig geldwervingsacties. Elke zondag wordt er in de kerkdiensten gecollecteerd voor kerk en diaconie, vaak voor speciale doelen. Daarnaast zijn er acties door het jaar heen.

De belangrijkste is de actie Kerkbalans, waarin aan de leden wordt gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven. Voor de leden is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen. In het kerkblad genaamd 'Het Baken' heeft u ook kunnen lezen hoe u dit middels een periodieke gift kunt doen. Om de kerkelijke gemeente met een dergelijke gift te kunnen steunen kunt u gebruikmaken van  dit formulier

Diaconie

De diaconie is een eigen rechtspersoon en heeft eigen geldmiddelen. In de loop der eeuwen heeft de diaconie een vermogen opgebouwd uit nalatenschappen en erfenissen, voor een deel bestaande uit onroerend goed. Ook nu nog zijn er mensen die het diaconale werk willen ondersteunen door een deel van hun vermogen na te laten aan de diaconie.

Het vermogen van de diaconie is belegd in een mix van aandelen, obligaties en onroerend goedbezit. Het rendement uit het diaconaal vermogen wordt geïnvesteerd in diaconaal werk op Walcheren.

Een andere inkomstenbron voor de diaconie is de opbrengst van collectes en giften. Wekelijks wordt er voor de diaconie gecollecteerd in de kerk. Regelmatig ontvangt de diaconie ook giften van personen.

Wilt u  de diaconie een periodieke gift schenken dan kunt u dat registreren met  dit formulier

Bankrekening

Rek.nr. College van kerkrentmeesters :
Rek.nr. Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle :
Rek.nr. Protestantse Gemeente Westkapelle, collectebonnen :

Rekening nummer

NL 57 RABO 0314400958
NL 57 RABO 0314413588
NL 57 RABO 0314436723