Doopdienst

Luther zei: ''Wanneer ik op mijn sterfbed lig en de duivel houdt mij al mijn zonden voor, zal ik hem gelijk geven. Maar ik zal in geloof de hand leggen op mijn voorhoofd, daar waar het water van de doop is gesprenkeld, en de engelen zullen mij dragen tot in de schoot van Abraham.''

Waar komt dit vandaan ? 

Dit is niet zomaar uit de lucht gegrepen, maar misschien kunnen je wat meer duidelijkheid geven met een aantal korte samenvattingen van Bijbelstukjes hieronder. 


Uit de bijbel

 • De mens ligt in de macht van de zonde. God heeft echter door Christus de mogelijkheid gegeven om gered te worden en eeuwig te leven voor Hem. Om gered te worden, heb je geloof nodig. God schenkt dat geloof, uit genade. In de Bijbel lees je ook over termen als ‘uitverkiezing’, ‘bekering’, ‘opnieuw geboren worden’ en ‘verbond’, die allemaal te maken hebben met het wonder dat God  omziet naar zondige mensen en hen redt.

 • Ieder die tot geloof is gekomen, mag gedoopt worden.

 • De doophandeling laat zien wat met de dopeling is gebeurd:

  1. De dopeling doopt niet zichzelf, maar wordt gedoopt in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. De grond voor de doop is niet het getuigenis van de dopeling, maar het werk dat de drie-enige God voor hem en in hem heeft gedaan: God gaf het geloof, gaf  Zijn Geest en vergaf de zonden van de dopeling door Christus.

  2. Het ondergaan in water symboliseert het sterven. De dopeling is met Christus gekruisigd, gestorven en daardoor vrij van de zonde. Zijn oude, zondige leven is weggedaan, weggesneden door een besnijdenis, die zonder handen is gebeurd. Hij leeft in Christus en Christus leeft in hem.  Hij is hierdoor een zoon van Abraham en deelt in de belofte die aan Abraham is gedaan.

  3. De dopeling blijft echter niet onder water. De doop heeft een doel, namelijk dat de dopeling er weer uit opstaat. Hij is als het ware gereinigd, met Christus opgewekt in het nieuwe leven. Hij is opnieuw geboren. De Heilige Geest woont in hem, waardoor hij deel uitmaakt van de Gemeente, het Lichaam van Christus.

  4. De dopeling heeft  van God een  ‘goed geweten’ ontvangen of bidt daarom. Want na de doop is het niet klaar. De doop heeft consequenties voor de dopeling en verplicht hem om heilig te leven.
   Voor meer info: zie deze website