Actie Kerkbalans

Wat is Kerkbalans?

Hoe doe ik mee?


Algemeen

De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van de plaatselijke gemeente.

Het onderhoud van de gebouwen, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten en bijzondere vieringen. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en om u en vele anderen welkom te heten.

Als christenen willen we de belangrijke plek van de kerk in de samenleving behouden en de boodschap van het geloof doorgeven aan een nieuwe generatie. Daarom is ook uw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen met elkaar kunnen wij onze gemeente in stand houden!

Jouw gift
Uw bijdrage aan Kerkbalans kunt u overmaken naar bankrekeningnummer:

NL57RABO0314400958 ten name van Protestantse Gemeente Westkapelle. Wilt u in de omschrijving vermelden: “Kerkbalans met het desbetreffende jaar”, bijv. Kerkbalans 2020.

Voor vragen kunt u bellen naar Jan Willem Reijnierse telefoonnummer 0118-571844 of een   e-mail sturen.

Als u de kerk  en of diaconie financieel wilt steunen kan dat door een (periodieke) gift over te maken. Zie daarvoor hier onze gegevens. 

Wilt u meer informatie over het geven van een gift?  dan kunt u dit hier vinden.


Van uit onze gemeente: 

Elk jaar in januari start de actie Kerkbalans. De actie Kerkbalans is de belangrijkste manier waarop onze gemeente via een vrijwillige bijdrage, dus een gift, aan geld komt. De actie in januari is bedoeld om u te vragen welke bijdrage u voor het komende jaar aan de kerk wilt geven. Bij deze actie gaat er een grote groep vrijwilligers op weg om bij de leden van onze gemeente een antwoordenvelop te brengen en daarna weer op te halen. Om in te kunnen schatten op welke inkomsten we voor het komende jaar kunnen rekenen, vragen we aan alle gemeenteleden het antwoordformulier in te vullen. Ook gemeenteleden die een periodieke overschrijving doen, vragen wij om deze reden het antwoordformulier in te vullen.
Een klein deel van onze leden draagt niets of nauwelijks iets bij. Gevolg is dat de kosten dan door de andere leden moeten worden gedragen. Daarom doen we een dringend beroep op u om onze kerk ook financieel te steunen.
Geld komt binnen door verhuur van het gebouw “Bij de koster”, de kerk en van de woningen. Verder hebben we inkomsten van de collecten in de erediensten, giften, legaten. De meeste inkomsten komen binnen door het jaarlijks organiseren van de actie Kerkbalans. De afgelopen jaren laat de jaarrekening zien dat, er ondanks het overlijden van gemeenteleden, onze inkomsten redelijk op peil blijven. Minder leden geven per lid meer. We mogen op God vertrouwen en zien in de afgelopen jaren dat er telkens weer onverwachte giften of legaten worden geschonken. Met de zekerheid van een trouwe God die weet wat er nodig is, mogen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Het college van kerkrentmeesters vraagt u meer dan ooit, tijdens deze actie Kerkbalans, ruimhartig te geven.

De kerkrentmeesters en de kerkenraad wensen u in het nieuwe jaar Gods nabijheid en zegen toe.