ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente Westkapelle
De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)  werkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de diaconie.

Doel:
Het doel van de ZWO-commissie  is in samenwerking met de diaconie de belangen van de zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking te behartigen. Omdat dit een taak is van de gehele kerkelijke gemeente, zal de commissie samen met de diaconie zich bezig houden met het bewust maken van de kerkelijke gemeente door voorlichting, stimulering en toerusting.

Werkwijze, taken en activiteiten:

-     Één keer per jaar, de organisatie en uitvoering van een ‘goede-doelen-markt’ ten behoeve van een project waaraan we ons verbonden hebben. Deze markt wordt op het kerkplein van Moria gehouden in de zomerperiode (juni of juli).
-     De organisatie en uitvoering van een collecte in de zendingsweek in november. 
-     1 keer per jaar (najaar) het organiseren en invullen van een zendingsdienst in samenwerking met een voorganger en meestal met medewerking van een koor.
-     Het inzamelen van postzegels, ansichtkaarten, brillen e.d.
-     De financiën worden verzorgd door de penningmeester van de diaconie.
-     Van de vergaderingen/activiteiten wordt verslag gedaan aan de diaconie.
-     Naast de ‘eigen’ vergaderingen worden de commissieleden in de gelegenheid gesteld om halfjaarlijkse regionale ZWO-vergaderingen bij te wonen.

Regionale ZWO-commissie
Deze commissie vergadert een tweetal keren per jaar en alle ZWO-commissies van PKN- (Protestantse Kerk in Nederland) gemeenten uit de classis Walcheren, waaronder ook onze gemeente valt, worden daarvoor uitgenodigd. 

Het jaaroverzicht, projecten (meestal van Kerk in Actie) waar we aan mee doen , 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie etc. worden tijdens deze vergaderingen besproken.

Pakistan projecten van Kerk in Actie
Momenteel hebben de Walcherse gemeenten zich tot eind 2017 verbonden aan drie projecten van Kerk in Actie in Pakistan.

Voor deze projecten zamelt onze gemeente (diaconie en ZWO-commissie) geld in door middel van een aantal collectes per jaar en de jaarlijkse ‘goede-doelen-markt’, georganiseerd door onze ZWO-commissie.

Informatie over de projecten in Pakistan vindt u hieronder.


Mocht u een gift over willen maken voor deze projecten dan kan dat via rekening van de  Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle : NL 02 RABO 03144.13.588. onder vermelding van ‘ZWO Pakistan’. Hartelijk dank! 


Project: Voedselzekerheid en verstandelijk beperkte kinderen - Pakistan
NOAD zet zich in voor de landbouwactiviteiten van arme boeren, landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Naast het vergroten van de voedselzekerheid verbetert NOAD de situatie van verstandelijk beperkte kinderen.

Zij trainen boeren om grotere opbrengsten te behalen uit hun landbouwactiviteiten. Hierdoor krijgen de boeren een hoger inkomen en neemt hun voedselzekerheid toe. NOAD organiseert de komende jaren voor 575 arme gezinnen micro-ondernemersgroepen die een eigen micro-onderneming willen starten. Ze krijgen training, technische kennis, klein startkapitaal en begeleiding.


Daarnaast wil NOAD de situatie van 90 verstandelijk beperkte kinderen verbeteren. Verstandelijk gehandicapten in Pakistan worden nauwelijks gezien, gehoord of geteld. NOAD wil dat zij zich op emotioneel, fysiek en sociaal terrein beter kunnen redden. Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij dit proces. 

Het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan.

Meer over dit project kunt u lezen op https://www.kerkinactie.nl/projecten/voedselzekerheid-en-verstandelijk-beperkte-kinderen.


Project: Versterking van minderheden door interreligieuze dialoog - Pakistan
Het Christian Study Center wil de positie van de christelijke minderheid in Pakistan versterken, opkomen voor minderheden en gesprekken en activiteiten met de moslims aangaan.

Het CSC, de interkerkelijke organisatie voor onderzoek, studie van Islam en dialoog met moslims organiseert workshops, cursussen en uitwisseling tussen moslims en christenen. Daardoor heeft het centrum een groot netwerk in de gemeenschappen en onder de religieuze leiders in het land. Als ergens een incident of conflict plaatsvindt is de staff van het CSC dan ook vaak snel aanwezig. Ze overleggen dan met maatschappelijke leiders en religieuze leiders van beide gemeenschappen, om samen een strategie te ontwikkelen waarmee ze voorkomen dat het verder uit de hand loopt, en er voor te zorgen dat de oorzaken worden aangepakt.

Vanaf november 2013 werkt Kor Grit afwisselend periodes in Pakistan en Nederland. In Pakistan onderzoekt hij de relaties tussen Pakistaanse christenen en andere Pakistanen. Hij doet dit onder begeleiding van het Christelijk Studie Centrum (CSC) in Rawalpindi en samen met de kerk in Pakistan. In Nederland werkt hij als promovendus, verbonden aan de faculteit religiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij hoopt zich in vier jaar te ontwikkelen tot een expert op het gebied van relaties tussen het christendom en islam in Pakistan.

Meer over dit project kunt u lezen op https://www.kerkinactie.nl/projecten/versterking-van-minderheden-door-interreligieuze-dialoog.


Project: Ruimte voor christenen – PakistanIn Pakistan maken christenen maar twee procent van de bevolking uit; een kleine minderheid van kwetsbare mensen. De meesten van hen leven in armoede op het platteland. De kerk is voor hen een veilig toevluchtsoord. En dat is broodnodig in een land waar nauwelijks plaats lijkt te zijn voor hen.

De kerk speelt niet alleen een grote rol in het leven van de christenen in Pakistan, maar is ook een belangrijke gesprekspartner voor de overheid. Hoewel er niet veel christenen zijn in Pakistan, schieten kleine onafhankelijke kerken als paddenstoelen uit de grond. De Kerk van Pakistan is de grootste protestantse kerk van het land en wordt gevormd door presbyterianen, methodisten en anglicanen. Samen met de katholieke kerk fungeert de Kerk van Pakistan als spreekbuis naar de overheid. En dat is hard nodig. Want nog altijd worden er aanslagen gepleegd tegen minderheden. Samen met moslims zet de kerk zich in voor een open Pakistan, waar plek is voor iedereen.

Meer over dit project kunt u lezen op https://www.kerkinactie.nl/projecten/kerk-en-gemeenteopbouw.