ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente Westkapelle
De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)  werkt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de diaconie.

Doel:
Het doel van de ZWO-commissie  is in samenwerking met de diaconie de belangen van de zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking te behartigen. Omdat dit een taak is van de gehele kerkelijke gemeente, zal de commissie samen met de diaconie zich bezig houden met het bewust maken van de kerkelijke gemeente door voorlichting, stimulering en toerusting.

Werkwijze, taken en activiteiten:

- 1 keer per jaar, de organisatie en uitvoering van een ‘goede-doelen-markt’ ten behoeve van een project waaraan we ons verbonden hebben. Deze markt wordt op het kerkplein van Moria gehouden in de zomerperiode (juni of juli).
- De organisatie en uitvoering van een collecte in de zendingsweek in november. 
- 1 keer per jaar (najaar) het organiseren en invullen van een zendingsdienst in samenwerking met een voorganger en meestal met medewerking van een koor.
- Het inzamelen van postzegels, ansichtkaarten, brillen e.d.
- De financiën worden verzorgd door de penningmeester van de diaconie.
- Van de vergaderingen/activiteiten wordt verslag gedaan aan de diaconie.
- Naast de ‘eigen’ vergaderingen worden de commissieleden in de gelegenheid gesteld om halfjaarlijkse regionale ZWO-vergaderingen bij te wonen.

Regionale ZWO-commissie
Deze commissie vergadert een tweetal keren per jaar en alle ZWO-commissies van PKN- (Protestantse Kerk in Nederland) gemeenten uit de classis Walcheren, waaronder ook onze gemeente valt, worden daarvoor uitgenodigd. 

Het jaaroverzicht, projecten (meestal van Kerk in Actie) waar we aan mee doen , 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie etc. worden tijdens deze vergaderingen besproken.

Pakistan projecten van Kerk in Actie: Zeeland in actie voor Pakistan

Steeds meer Zeeuwse kerken (niet alleen op Walcheren) zetten zich in voor christenen in Pakistan. Bijzonder! Zeker met oog op de geschiedenis. In 1953 zamelden de inwoners van de Pakistaanse havenstad Karachi geld in voor de watersnoodramp in Zeeland. Ongeveer 65 jaar later doen meer dan 57 Zeeuwse kerken iets terug.

Veel protestantse gemeenten steunen, via Kerk in Actie, drie projecten in Pakistan, gedurende 2018 en 2019.  "Zeeland voor Pakistan". De vier classes in Zeeland (Walcheren, Goes, ZeeuwsVlaanderen en Zierikzee) kozen om Pakistan gezamenlijk als classes te steunen. Ook onze gemeente doet mee en zamelt geld in door middel van o.a. een aantal collectes per jaar en de jaarlijkse 'goede-doelen-markt, georganiseerd door onze ZWO-commissie. 

Informatie over de projecten in Pakistan vindt u hieronder.


Mocht u een gift over willen maken voor deze projecten dan kan dat via rekening van de  Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle : NL 02 RABO 03144.13.588. onder vermelding van ‘ZWO Pakistan’. Hartelijk dank! 


Project: Voedselzekerheid en verstandelijk beperkte kinderen  (NOAD)– Pakistan

NOAD zet zich in voor de landbouwactiviteiten van arme boeren, landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Naast het vergroten van de voedselzekerheid verbetert NOAD de situatie van verstandelijk beperkte kinderen.

Zij trainen boeren om grotere opbrengsten te behalen uit hun landbouwactiviteiten. Hierdoor krijgen de boeren een hoger inkomen en neemt hun voedselzekerheid toe. NOAD organiseert de komende jaren voor 575 arme gezinnen micro-ondernemersgroepen die een eigen micro-onderneming willen starten. Ze krijgen training, technische kennis, klein startkapitaal en begeleiding.

Daarnaast wil NOAD de situatie van 90 verstandelijk beperkte kinderen verbeteren. Verstandelijk gehandicapten in Pakistan worden nauwelijks gezien, gehoord of geteld. NOAD wil dat zij zich op emotioneel, fysiek en sociaal terrein beter kunnen redden. Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij dit proces.

Het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan.

Meer over dit project kunt u lezen op https://www.kerkinactie.nl/projecten/voedselzekerheid-en-verstandelijk-beperkte-kinderen.


Project: Theologisch onderwijs, van zondagsschool tot doctoraalstudie (OTS) - Pakistan

In veel moslimlanden zijn missionaire activiteiten door de overheid verboden. Pakistan kent echter minder beperkingen: evangelisatie is tot op zekere hoogte toegestaan, bekering en doop zijn er niet illegaal. Pakistan is daarmee een strategisch land voor missionaire activiteiten, maar veel Pakistaanse christenen voelen zich onzeker om sterke getuigen te zijn naar de moslimbevolking, onder meer doordat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.

Het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof. OTS ontwikkelt materialen en cursussen voor discipelschap en theologie die door alle kerkgenootschappen in Pakistan worden gebruikt: door protestantse, rooms-katholieke, pinkster- en en Leger des Heils-kerken. Naast les- en zondagsschoolmaterialen vol leuke spelletjes en opdrachten verzorgt OTS ook godsdienstonderwijs van alpha-cursussen tot een doctoraalstudie theologie. OTS maakt steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel schriftelijke cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar per post of via internet. Zo kunnen ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom het materiaal gebruiken. Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus van het OTS. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in dit land waar christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn.

Meer over dit project kunt u lezen op https://www.kerkinactie.nl/projecten/theologisch-onderwijs-van-zondagsschool-tot-doctoraalstudie


Project: Een hoger inkomen voor kleine boeren (REEDS) - Pakistan

Meer dan de helft van de Pakistaanse bevolking werkt in de landbouw. Veel gezinnen boeren op een klein stukje grond. Dat levert vaak onvoldoende op om het gezin van te voeden. Deze gezinnen zijn extra kwetsbaar bij tegenvallende oogsten, omdat zij geen andere bronnen van inkomsten hebben.

In de arme regio Zuid-Punjab ondersteunt partnerorganisatie REEDS (Rural Education and Economic Development Society) christenen en kasteloze hindoes om hun inkomsten te verhogen. Als religieuze minderheden zijn zij extra kwetsbaar. Velen hebben nauwelijks onderwijs kunnen volgen omdat ze in afgelegen gebieden wonen waar onderwijs nauwelijks voorhanden of te duur is.

REEDS ondersteunt deze gezinnen om naast de landbouw ook inkomsten te verwerven uit andere activiteiten, bijvoorbeeld als loodgieter, elektricien, assistent-veearts of met een winkeltje. REEDS geeft vaktrainingen en verstrekt leningen aan gezinnen die niet in aanmerking komen voor een lening bij een bank. Ook helpt REEDS gezinnen om hun inkomsten uit hun landbouwproductie te verhogen. Zo leren boeren te onderhandelen om een betere prijs voor hun producten te kunnen vragen. Ook brengt REEDS boeren in contact met afnemers om tussenhandel uit te schakelen. Dankzij de inzet van REEDS kunnen 215 gezinnen hun inkomsten en daarmee hun levensstandaard verbeteren.

Meer over dit project kunt u lezen op https://www.kerkinactie.nl/projecten/een-inkomen-voor-boeren