Pastoraal werk

Predikant
De zorg voor de voortgang van het Evangelie van Jezus Christus ligt bij de predikant. Bij uitstek gebeurt dat in de wekelijkse erediensten. Er worden op zondag erediensten gehouden (zie hiervoor het rooster van kerkdiensten, elders op deze website). Naast de verkondiging van het Evangelie brengt de predikant ook pastorale bezoeken aan mensen die zich in crisis situaties bevinden (ziekte, overlijden e.d.). Indien zijn werkzaamheden het toelaten bezoekt hij ook de overige gemeenteleden.

Wijkouderlingen
Alle ouderlingen dragen zorg voor: Het ambtelijk vertegenwoordigd zijn bij kerkdiensten en het daarvoor verantwoording dragen. De wijkouderlingen zijn, samen met de predikant, verantwoordelijk voor het pastoraal ondersteunen van gemeenteleden die daaraan behoefte hebben, buiten het werkgebied van de predikant. Echter wel in samenwerking met hem. Verder doen zij wat hun hand vindt om te doen in moeilijke situaties als ziekte, echtscheiding e.d. De wekelijkse bloemengroet uit de kerk wordt in de regel door een wijkouderling bezorgd bij iemand die ziek is of andere moeilijkheden heeft.
De gemeente is onderverdeeld in wijken. Aan elke wijk is een ouderling en een diaken verbonden. Bovendien heeft het team een jeugdouderling. Ook is er een pastoraal medewerker actief voor mensen in enkele tehuizen en een aantal tehuizen is verdeeld over de wijkouderlingen. Hieronder volgt de wijkindeling.

Jeugdouderling
De jeugdouderling draagt zorg voor het zoveel mogelijk betrekken van jongeren bij de activiteiten en samenkomsten van de gemeente. De jeugdouderling geeft leiding aan de groep leid(st)ers van de kindernevendiensten.

Bezoekmedewerksters
Om de ouderlingen te helpen in hun taak zijn ook bezoekmedewerk(st)ers in onze gemeente actief. Zij brengen bezoeken aan mensen die contact met de kerk op prijs stellen

Gespreksgroepen
Het werk van gespreksgroepen valt onder verantwoordelijkheid van het pastoraal team. Momenteel zijn er twee groepen:
-  Gemeente Groei Groep. Dit is een groep van ongeveer 10 personen, o.l.v. Jan Willem
Reijnierse  die eenmaal per maand thuis bij iemand van de groep bijeenkomt.
- Bijbelgespreksgroep. Het accent bij deze gespreksgroep ligt op kennisoverdracht van de predikant aan de groep. Elke maand wordt er een bepaald Bijbelgedeelte besproken op een interactieve manier.

Catechisatie
Catechisatie wordt gegeven door de predikant. Jongeren in de leeftijd van 12 – 17 jaar zijn verdeeld in twee groepen. Daarnaast kan er ook een groep zijn voor belijdeniscatechisatie. Degenen die meer informatie willen over het catechisatiewerk kunnen contact opnemen met de predikant of de jeugdouderling.