Het woord van de maand

Johannes 20
Een oude paasgroet vat het kort samen: ’De Heer is waarlijk opgestaan’. Zonder het feit van de opstanding van Christus, zou het kruis een keiharde ramp geweest zijn. Als christus niet is opgestaan, is het Christelijk geloof vergeefs en wordt Jezus de zoveelste mislukking om de satan te verslaan. Maar nu zijn er een heleboel getuigen dat ze Hem gezien hebben. Uiterlijk zie je bij het graf niet zoveel. Een leeg graf, een weggerolde steen, wat grafdoeken. Dat zijn geen echte bewijzen. Maar hij heeft zich verschillende keren aan z’n discipelen laten zien. In een bovenzaal, onderweg aan twee van hen, in de graftuin, bij het meer. Hij laat zich zien en geeft een telkens een opdracht. Ze moeten wat ze gezien hebben aan anderen vertellen. Iedereen moet die blijde Boodschap van zijn opstanding horen. Die Boodschap moet uiteindelijk aan de hele wereld bekend gemaakt worden. Nieuw Testamentisch geloven, laat niet toe dat het gebeente van Jezus in het graf ligt op hetzelfde ogenblik dat de discipelen de verschijningen van de opgestane christus meemaakten.
In werkelijkheid zie je de evangelisten met dit probleem worstelen. Ze weten zeker dat ze Jezus hebben ontmoet, dezelfde Jezus die ze kenden voor zijn sterven. Alleen nu in een ander lichaam. Hij draagt de sporen van de kruisiging! Hij eet zelfs vis en maakt een ontbijt klaar. Maar het is iets wat ze nooit hebben geleerd. Joden leren dat de Messias pas aan het eind van de tijd komt. En dat dan de uitverkorenen zullen opstaan uit de graven. Dus dit past niet bij hun leer. Nu is er een tweedeling in hun gedachten gekomen. Een tijd vóór Jezus geboorte en een tijd ná zijn geboorte. Hun geloof en hun opvoeding staat dat niet toe. Maar het is wel zo. Als je de Bijbel goed leest verwijst alles in het Oude Testament naar Hem en latere evangeliën, brieven en openbaringen. In het Nieuwe Testament wijzen terug op Hem. De opstanding raakt ook het heden, want de Christus die verrees, leeft vandaag nog. De vraag is willen we dit zo zien of blijven we onverschillig hier onder. Dat blijft voor iedereen een moeilijke vraag. Wie Jezus in het midden van de tijd als zijn/haar Redder aanvaardt, mag een gelukkig mens zijn. Wie dat niet doet zal later de gevolgen moeten dragen. Als je voor Hem kiest, helpt Hij je door alle nood heen. Ik heb het zelf al dikwijls ondervonden.

        Ad van Sighem