Geldzaken

De Protestantse Gemeente te Westkapelle en de diaconie krijgen geld van kerkleden via collectes, giften, acties (zoals Kerkbalans), maar ook via legaten en nalatenschappen, stichtingen en belegd vermogen en uit verhuur van (delen van) de kerk en/of zalen.

Hieruit betalen we kosten voor de pastorale zorg, kerkdiensten, projecten, activiteiten en de de gebouwen, de vaste predikantsplaats, de organisten en de financiële administratie. Voor speciale projecten doen kerk en diaconie ook een beroep op fondsen.

Geldwerving 

De kerk houdt regelmatig geldwervingsacties. Elke zondag wordt er in de kerkdiensten gecollecteerd voor kerk en diaconie, vaak voor speciale doelen. Daarnaast zijn er acties door het jaar heen.

De belangrijkste is de actie Kerkbalans, waarin aan de leden wordt gevraagd aan te geven, welk bedrag zij dit jaar aan de kerk gaan geven. Voor de leden is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen. In het kerkblad genaamd 'Het Baken' heeft u ook kunnen lezen hoe u dit middels een periodieke gift kunt doen. Om de kerkelijke gemeente met een dergelijke gift te kunnen steunen kunt u een formulier bij de kerkrentmeesters opvragen voor een jaarlijkse gift waarbij u extra een belastingvoordeel krijgt.

Diaconie

De diaconie is een eigen rechtspersoon en heeft eigen geldmiddelen. In de loop der tijd heeft de diaconie een vermogen opgebouwd uit giften van gemeenteleden. Ook nu zijn er nog steeds gemeenteleden die het diaconale werk ondersteunen met giften.

Het vermogen van de diaconie staat op een spaar- en betaalrekening. Het vermogen levert nu geen rendement op, dit komt omdat we bij de bank bijna geen rente krijgen.

De diaconie is aan het onderzoeken hoe het beschikbare geld op de juiste manier besteed kan worden.

Een andere inkomstenbron voor de diaconie is de opbrengst van collectes en giften. Wekelijks wordt er voor de diaconie gecollecteerd in de kerk.

Wilt u  de diaconie een periodieke gift schenken dan kunt u dat registreren met  dit formulier

Bankrekening

Rek.nr. College van kerkrentmeesters :
Rek.nr. Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle :
Rek.nr. Protestantse Gemeente Westkapelle, collectebonnen :

Rekening nummer

NL 57 RABO 0314400958
NL 57 RABO 0314413588
NL 57 RABO 0314436723