Diaconie

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap.

Het diaconaat - het helpen van mensen - heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld. Ook in deze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij horende voorzieningen nog altijd mensen die aan de rand van onze samenleving een moeizaam bestaan leiden. De diaconie probeert hen te helpen. Behalve het diaconaat, de hulp aan mensen dichtbij, in stad en regio, is er ook het werelddiaconaat. Dat wil zeggen hulp - voor korte of langere tijd - aan mensen elders in de wereld. 

De diakenen maken als ambtsdragers deel uit van de kerkenraad waarbinnen ze een aantal specifieke taken verrichten. Zo zorgen ze tijdens de kerkdienst, samen met de kerkrentmeesters, voor de collecte en bij de viering van het Heilig Avondmaal, samen met de ouderlingen, voor de rondgang van het brood en de wijn.  

Voor de hulp aan mensen, dichtbij of elders in de wereld, is geld nodig. De collectes in de kerk hebben meestal een vooraf vastgesteld doel. Deze worden vaak georganiseerd door Kerk in Actie (dit is de hulporganisatie van de PKN). Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl  

Andere diaconale werkzaamheden zijn o.a.:   

Het verzorgen en bezorgen van diverse attenties bij leden van de kerkelijk gemeente;         

Het bezoeken van gemeenteleden;        

Het verzorgen van de wekelijkse bloemengroet;    

Vele activiteiten worden uitgevoerd met behulp van en in samenwerking met andere gemeenteleden, want het diaconaat is niet alleen een taak van de diakenen. We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen van de kerkelijke gemeente zich betrokken voelen en zodoende actief mee willen/kunnen werken.