Actie Kerkbalans

Wat is Kerkbalans?

Hoe doe ik mee?


Algemeen

De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van de plaatselijke gemeente.

Het onderhoud van de gebouwen, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten en bijzondere vieringen. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en om u en vele anderen welkom te heten.

Als christenen willen we de belangrijke plek van de kerk in de samenleving behouden en de boodschap van het geloof doorgeven aan een nieuwe generatie. Daarom is ook uw financiële steun blijvend noodzakelijk. Alleen met elkaar kunnen wij onze gemeente in stand houden!

Jouw gift
Uw bijdrage aan Kerkbalans kunt u overmaken naar bankrekeningnummer:

NL57RABO0314400958 ten name van Protestantse Gemeente Westkapelle. Wilt u in de omschrijving vermelden: “Kerkbalans met het desbetreffende jaar”, bijv. Kerkbalans 2016.

Voor vragen kunt u bellen naar Jan Willem Reijnierse telefoonnummer 0118-571844 of een   e-mail sturen.

Als u de kerk  en of diaconie financieel wilt steunen kan dat door een (periodieke) gift over te maken. Zie daarvoor hier onze gegevens. 

Wilt u meer informatie over het geven van een gift?  dan kunt u dit hier vinden.


Van uit onze gemeente: 
Kerkbalans 2016 In januari worden alle gemeenteleden weer benaderd voor de jaarlijkse actie kerkbalans. Het college van kerkrentmeesters doet dan ook namens de kerkenraad een dringend beroep op u om onze kerk financieel te steunen d.m.v. uw vrijwillige bijdrage. De vrijwillige bijdrage van de leden van onze gemeente is zeer hard nodig. De afgelopen jaren zijn de uitgaven (kosten) aanzienlijk hoger dan de inkomsten en slinken de reserves in rap tempo. De kosten die binnen de Protestantse Gemeente Westkapelle worden gemaakt bestaan o.a. uit het in stand houden van de predikantsplaats, de koster en de organisten. Dit is verreweg de grootste kostenpost. Daarnaast zijn er diverse andere kosten zoals het dagelijks en groot onderhoud aan de Uit de kerkenraad januari 2016 10 gebouwen, verwarming, verlichting, geluidsinstallatie, beamers, maar ook belastingen en verzekeringen, administratie, ringblad, het Baken e.d. Voor 2016 staan we weer voor grote uitgaven zoals het vernieuwen van de c.v.-installatie. De huidige ketels zijn circa 26 jaar, 1 ketel is inmiddels verwijderd. Niet alleen de ketels moeten worden vervangen ook de regeling per gebouw en per vertrek moet, als de koster zijn functie beëindigt, anders worden aangestuurd, wellicht op afstand via internet. Verder moet er wat aan het schilderwerk aan de binnenzijde van de kerk worden gedaan. Tevens zijn we met de aannemer die het voegwerk heeft uitgevoerd in gesprek voor herstel hiervan. Dit proberen we onder de garantie te laten vallen, maar waarschijnlijk komen er toch nog kosten voor onze rekening.

Sommige leden dragen niets bij. Dat is voor onze kerk een flinke kostenpost omdat we voor ieder lid € 25,-- (solidariteitskas) moeten afdragen aan de Protestantse Kerk Nederland. Daarom doen we op ieder lid een dringend beroep om in ieder geval de € 25,-- voor de solidariteitskas te voldoen.

Geld komt binnen door verhuur van het jeugdgebouw, de kerk en van de woningen. Verder hebben we inkomsten van de collecten in de erediensten, giften, legaten. De meeste inkomsten komen binnen door het jaarlijks organiseren van de actie Kerkbalans. De afgelopen jaren laat de jaarrekening ons zien dat onze inkomsten dalen en we te maken hebben met een structureel tekort van circa € 30.000. We kunnen dit tekort nog opvangen uit de reserves, maar hoe lang nog ? De kerkrentmeesters en kerkenraad maken zich hierover natuurlijk zorgen, de financiële situatie is verre van rooskleurig. Aan de andere kant weten we dat we op God mogen vertrouwen en zien we dat er telkens weer onverwachte giften of legaten worden geschonken. Met de zekerheid van een trouwe God die weet wat er nodig is, mogen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Het college van kerkrentmeesters vraagt u meer dan ooit, tijdens deze actie Kerkbalans, ruimhartig te geven en indien mogelijk, minimaal 3% van uw netto inkomen.

De actie wordt ook dit jaar weer voorbereid door Jan en Ina de Witte, Huygensstraat 29. Zij zorgen er voor dat alles op tijd bij de vrijwilligers, die de toezeggingen bij u ophalen, terecht komt. De afhandeling van de actie ’HET BAKEN’ 11 geschiedt door het college van kerkrentmeesters. Jan en Ina hebben geen inzage in het financiële deel. Uw bijdrage is geheel bestemd voor de Protestantse gemeente te Westkapelle. Laat een ieder zoveel geven als hij kan, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. We hopen dat we in het nieuwe jaar weer op uw steun mogen rekenen.

De kerkrentmeesters en de kerkenraad wensen u in het nieuwe jaar Gods nabijheid en zegen toe. En stel uw vertrouwen alleen op God.